Algemene voorwaarden Kunst als Kracht

Door uw aanmeldingsformulier in te sturen, geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Definities

Opdrachtgever/organisatie: Oud Wijzer vzw
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus, reis of workshop deelneemt.
Cursus: cursus, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

2. Inschrijving

Inschrijvingen voor de workshops “Kunst als Kracht” zijn voorbehouden aan revaliderende kankerpatiënten die in een herstelfase zitten. Het is niet toegelaten deel te nemen indien de men nog in behandeling is met chemotherapie of radiotherapie.

De toelating tot de workshops/opleidingen gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren (en indien er binnen 14 dagen betaald werd).

 

3. Wijzigingen door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, indien drie dagen voor aanvang van de cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal deelnemers van de cursus.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

4. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de cursist, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.

5. Verplichtingen van de deelnemer

De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de opdrachtgever van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

6. Klachtenbehandeling

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de opdrachtgever, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de opdrachtgever. De cursist krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

7. Prijzen

Bij inschrijving via het inschrijvingsformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website ten tijde van de inschrijving. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.

8. Auteurs- en portretrecht

De auteursrechten van de geproduceerde werken blijven steeds bij de cursist. Oud Wijzer vzw behoudt zich echter het recht voor om deze werken op te vragen en de werken zelf of reproducties te gebruiken voor promotie-, publiciteits- en tentoonstellingsdoeleinden zonder dat daarvoor vergoeding verschuldigd is.

Het is mogelijk dat er tijdens de cursussen foto’s en/of video-opnames gemaakt worden waarbij de cursist in beeld gebracht kan worden. Indien de cursist het hier niet mee eens is, dient hij/zij de organisatie voor het begin van de cursus hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.